Acidifikace
Okyselení prostředí.

Antropogenní
Člověkem vytvořené, člověkem zapříčiněné.

Areál
Oblast zeměpisného rozšíření určitého druhu rostliny či živočicha.

Archeologické naleziště
Místo archeologického nálezu, který je dokladem nebo pozůstatkem života člověka a jeho činnosti od počátku vývoje a uchoval se zejména pod zemí.

Atmosféra
Plynný obal Země.

Bazalty
Čediče - jsou tmavé, výlevné vyvřelé horniny, nestejně zrnité nebo sklovité struktury.

Bazické

Zásadité (opak kyselých). Skupina hornin bez obsahu křemene nebo s jeho podružným množstvím.

Bilaterální chráněné území
Chráněná území, která rozléhají po obou stranách hranice na území dvou sousedících států (např. NP České Švýcarsko na naší a Saské Švýcarsko na německé straně).

Biocenóza
Společenstvo, soubor populací všech druhů rostlin, živočichů a mikroorganismů obývající určitý jednotný úsek životního prostoru.

Biocidy
Jedovaté látky dodávané člověkem do přírodního prostředí na potlačení nebo vyhubení nežádoucích organismů, ohrožující hospodářské činnosti, zejména zdraví rostlin, živočichů i člověka.

Biodiverzita
Biologická rozmanitost, nejčastěji je slovo používáno ve smyslu druhové pestrosti.

Biomasa
Hmota jedinců (fytomasa – rostlinná hmota, zoomasa – živočišná hmota) nebo hmota populací na určité ploše (m2, km2) nebo v prostoru (litr, m3).

Biosféra
Živý obal Země; souhrn všeho živého na Zemi, část planety, včetně atmosféry a svrchní části litosféry, kde se vyskytuje nějaká forma života (živočich, rostlina, bakterie apod.).

Biotop
Soubor veškerých neživých a živých činitelů, které ve vzájemném působení vytvářejí životní prostředí určitého jedince, druhu, populace, společenstva. Biotop je takové místní prostředí, které splňuje nároky charakteristické pro druhy rostlin a živočichů.

Černá skládka
Neřízená skládka, kdekoliv v přírodě. Životní prostředí není nijak chráněno před negativním vlivem odpadů a snadno může dojít k jeho poškození. Může se jednat o autobaterie, ze kterých vytéká jejich kyselý obsah, nevypotřebovaná barva a ředidla, pesticidy a řadu dalších.

Defoliace
Odlistění, opadávání listů (též jehličí).

Degenerace
Vývojový ústup, zvrhnutí se od normálního vývoje. Narušení genetické informace v populaci, např. příbuzenským křížením v malých populacích s nízkým počtem jedinců.

Depozice
Spad zachycený na zemském povrchu nebo ekosystémem, obvykle používáno pro látky znečišťující ovzduší.

Devastace
Likvidace, zničení.

Doba měděná
Závěrečná fáze doby kamenné, na našem území především 3. tisíciletí před n. l. Období pravěku, ve kterém lidé uměli zpracovávat měď, v zemědělství se využívá oradlo, je známo kolo a vůz. Začínají se využívat tažná zvířata. Významnou lokalitou je Březno u Loun, kde se dnes nachází archeologický skanzen s ukázkami staveb i z tohoto období.

Dominanta
Výrazná nebo nejvýraznější dřevina, ekosystém, geomorfologický prvek (např. hora) nebo jiný prvek (např. hrad), který je nedílnou součástí skupiny prvků v krajině. Osamoceně stojící výrazný prvek kompozice, obvykle dřevina, se nazývá solitéra.

Doupný strom
Strom obvykle vyššího stáří, s dobře vyvinutými přírodními dutinami, vznikajícími jednak vydlabáním ptáky, nebo v důsledku narušení jádrového dřeva kmene hnilobami. Přítomnost dutin prozrazují také otevřené suky po vypadlých větvích. Slouží jako úkryt, zdroj potravy či hnízdní možnost pro lesní ptáky a jiné dutinové živočichy.

Drenážní systém
Představuje soustavu trubek a ploch s velkou propustností pro kapaliny, které jsou umístěny ve spodní části skládky tak, aby kumulovalykapaliny ze skládky. Ty jsou poté odčerpávány do jímky skládkových vod mimo těleso skládky.

Druhohory
Mezozoikum; geologická éra, která začala asi před 251 miliony let a skončila před 65,5 miliony let; druhohory se dále člení na trias, juru a křídu.

Dřevina rostoucí mimo les
Strom či keř rostoucí jednotlivě (solitérně) i ve skupinách ve volné krajině i v sídelních útvarech na pozemcích mimo lesní půdní fond.

Dřevinná skladba
Procentuální zastoupení druhů dřevin v lesním porostu. V současnosti často díky hospodářským zásahům neodpovídá přirozené skladbě (např. procento výskytu jehličnanů, zejména smrku v lesích ČR, je příliš vysoké). Záleží přitom vždy na stanovištních podmínkách (např. ve vyšších horských polohách je naopak smrk stanovištně původní dřevinou).

EIA
Posuzování vlivů činností člověka na životní prostředí.

Ekologická rovnováha
Též ekologická stabilita. Schopnost ekosystému vyrovnávat změny způsobené vnějšími činiteli a zachovávat své přirozené vlastnosti a funkce.

Ekologický systém (ekosystém)
Funkční soustava živých (rostliny, živočichové atd.) a neživých (půda, voda, vzduch) složek životního prostředí, jež jsou navzájem spojeny výměnou látek, tokem energie a předáváním informací a které se vzájemně ovlivňují a vyvíjejí v určitém prostoru a čase. Obecné označení pro ucelenou část přírody (biosféry), jako je např. ekosystém listnatého lesa nebo louky či rašeliniště.

Ekosystém
Ucelená část biosféry, tedy určitý typ prostředí a na něj vázané živé organismy; příkladem ekosystémů může být například les, louka, skála, rybník, pole.

Ekoton
Přechodová, hraniční zóna mezi dvěma nebo více společenstvy (např. les - pole). Bývá zde větší počet druhů i kvantita jedinců.

Elektroodpad
Představuje odpad z elektrických a elektronických zařízení a jejich součástí. Na tento odpad se vztahuje povinnost zpětného odběru, tedy prodejce je povinnen převzít elektroodpad při nákupu nového výrobku, nebo je možno jej bezplatně odevzdat ve sběrném místě. Typicky se jedná o televizory, monitory, PC, chladničky apod.

Emise
Uvolňování znečišťujících látek do prostředí, například vypouštění oxidů síry a dusíku z komínu elektrárny.

Endemit
Rostlinný nebo živočišný druh, který vznikl a vyskytuje se pouze na malém omezeném území.

Energetické odpady
Vznikají při výrobě energie, ať už elektrické či tepelné. Podle surovin, ze kterých se energie vyrábí, vznikají i odpady. Ze spalování fosilních paliv (uhlí, ropné produkty) vzniká škvára, popel a plynné spaliny. V případě použití radioaktivních materiálů (uran) v jaderných elektrárnách, vznikají radioaktivní odpady.

Eroze
Narušování povrchů, např. půdy a odnos erodovaných částic na jiné místo. Jedná se o přírodní proces (vodní, větrná), zvýšený často jako následek lidské činnosti (odlesňování, intenzívní zemědělská činnost apod.).

Eutrofizace
Obohacování prostředí o živiny.

Expanzivní druh
Rychle se šířící v území původní druh.

Expozice svahu
Orientace svahu ke světovým stranám a tím k dopadajícím slunečním paprskům, jež ovlivňují klimatické poměry (průměrné teploty a vlhkost) na svahu. Jižně orientované svahy mají teplejší klima, naopak severně exponované chladnější. To se projevuje ve společenstvech na nich se vyskytujících (např. na J svahu Rané jsou to stepní společenstva a na S svahu les).

Fosilní paliva
Nerostné suroviny, využitelné ke spalování, které jsou součástí litosféry; vznikaly převážně dlouhodobými geologickými procesy z odumřelých těl rostlin a živočichů; řadíme mezi ně ropu, uhlí, zemní plyn a další.

Klima
Podnebí, dlouhodobý stav počasí.

Klimax
Konečné stadium vývoje rostlinného společenstva, mající obvykle největší druhovou rozmanitost a nejvíc potravních vazeb. Klimaxový ekosystém má vysokou stabilitu. Rozlišuje se klimax klimatický, určený klimatem, a klimax edafický, kdy půdní vlastnosti převládají nad klimatickými.

Kolektivní systém
Sdružení výrobců a dovozců, kteří mají povinnost zpětného odběru odpadů. Hlavní význam spočívá v předání určitých typů odpadů specializovaným firmám ke zpracování a omezení černého skládkování těchto odpadů v přírodě a ohrožení životního prostředí. Sdružené organizace financují fungování systému a tím naplní povinnost zpětného odběru.

Komunální odpad
Je veškerý odpad, který vzniká v domácnostech či kancelářích. Svým složením je velmi různorodý a obsahuje řadu různých materiálů.

Krajina
Část zemského povrchu s charakteristickým reliéfem (tvarem povrchu), tvořená souborem funkčně propojených ekosystémů a civilizačními prvky.

Kříženec (hybrid)
Jedinec vzniklý rozmnožováním jedinců dvou různých druhů, případně odrůd organismů.

Kultura
Zúrodnění půdy a pěstování užitkových (kulturních) rostlin či dřevin. Pěstuje-li se na velkých plochách jediný druh, vzniká monokultura. Monokultury jsou nevhodné pro znehodnocování zemědělské užitnosti půdy a neodolnost.

Kulturní památky
Movité či nemovité věci a jejich soubory, které jsou významnými doklady historického vývoje a životního způsobu společnosti, pro jejich hodnoty historické, umělecké, vědecké i technické, nebo které mají přímý vztah k významným osobnostem či historickým událostem.

Lakolit
Podpovrchový útvar bochníkovitého tvaru, vytvořený vyvřelými horninami, které utuhly nehluboko pod zemským povrchem.

Les
Porost dřevin, v němž je vyvinuto stromové patro, stromy dosahují výšky alespoň 5 m a zápoje korun alespoň 25 %.

Lesostep
Přechodná vegetační formace mezi lesem a stepí. V ČR se vyskytuje např. na jižně exponovaných svazích kopců pahorkatin.

Litosféra
Pevný obal Země, tvořený zemskou kůrou a svrchní částí zemského pláště, sahá od zemského povrchu do hloubky průměrně 70 – 100 km; litosféra je rozčleněna na litosférické desky, bloky litosféry, které se pomalu pohybují po plastických (roztavených) horninách, které se nacházejí pod nimi.

Louka
Zemědělská kultura společenstev trav, jetelovin a bylin. Louka je buď vytvořena uměle, nebo vzniká přirozeně na vlhčích pozemcích. Louky se využívají jako pastviny nebo jako zdroj sena pro krmení v zimním období.

Meliorace
Soubor opatření, jehož cílem je zúrodnit půdu méně vhodnou k obdělávání. Tato opatření mohou být různorodá – odvodňování či naopak zavlažování, vápnění kyselých půd atd. V druhé polovině 20. století byla plošným a neuváženým odvodňováním zničena řada významných mokřadních ekosystémů.

Mez
Hranice mezi dvěma poli, neobdělávaný pruh půdy ve tvaru stupně (protierozní prvek).

Migrace
Stěhování členů skupiny z jedné populace do druhé. Migrace mohou být pravidelné, cyklicky se opakující (tah ptáků či lososů) nebo nepravidelné (náhodné), při lokálním přemnožení nebo hledání nového teritoria apod.

Minoritní
Menšinový.

Monitoring
Pravidelné měření, pravidelné sledování.

Monofunkční
Mající jedinou funkci, využití.

Monokultura
Kultura jediného druhu, např. vysázený smrkový les se nazývá smrková monokultura.

Mozaika
Pestré střídání různých biotopů i kulturních prvků v krajině (lesy, louky, pole, jednotlivá i skupinová uspořádání mimolesních dřevin, geologické útvary, zástavba atd.).

Mrazové (inverzní) údolí
Hluboce zaříznutá horská údolí (vzniklá rozrušováním a odnášením horninového materiálu), typická výskytem inverzních stavů (v údolí se drží chladnější vzduch než nad údolím) a tím specifickými klimatickými podmínkami, na něž je vázána typická flóra a fauna. V Krušných horách např. Bezručovo údolí, Domaslavické údolí nebo Šumný důl (Šumenské údolí).

Mulč
Překrytí povrchu půdy organickým materiálem, který svým rozkladem uvolňuje látky zlepšující úrodnost půdy.

Náletové dřeviny
Dřeviny, rychle osidlující volná stanoviště náletem svých semen (např. bříza).

Národní parky
Rozsáhlá území, jedinečná v národním či mezinárodním měřítku, jejichž značnou část zaujímají přirozené nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v nichž rostliny, živočichové a neživá příroda mají mimořádný vědecký a výchovný význam.

Národní přírodní památka
Přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický či geomorfologický útvar, naleziště nerostů nebo vzácných či ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů, s národním nebo mezinárodním ekologickým, vědeckým či estetickým významem, a to i takový, který vedle přírody formoval svou činností člověk.

Národní přírodní rezervace
Menší území mimořádných přírodních hodnot, kde jsou na přirozený reliéf s typickou geologickou stavbou vázány ekosystémy významné a jedinečné v národním či mezinárodním měřítku.

Nebezpečný odpad
Je odpad, který obsahuje alespoň jednu nebezpečnou vlastnost. Nebezpečná vlastnost může mít negativní dopad na člověka a životní prostředí. Jedná se např. o hořlavost, toxicitu, výbušnost. Takový odpad představuje hrozbu při manipulaci s ním či jeho odkládáním mimo řízenou skládku.

Objemový odpad
Termín používaný pro komunální odpad, který je rozměrný a problematicky by se odkládal do standardních sběrných nádob (kontejnerů). Jedná se např. o starý nábytek, linoleum a stavební suť při stavebních úpravách. Tento typ odpadu se v obcích často sváží výjimečně pouze několikrát za rok.

Odpad
Věc, která pro člověka ztratila užitný smysl a stala se pro něj postradatelná. Odpad je přítěží, a proto se jej majitel snaží zbavit.

Odstranění odpadu
Činnost, vedoucí k eleminaci vlivu odpadu na zdraví člověka a životní prostředí. Může se jednat o spalování některých nebezpečných odpadů nebo skládkování průmyslových odpadů.

Ochranné pásmo
Pásmo okolo ZCHÚ (s výjimkou CHKO), ve kterém lze vymezit činnosti a zásahy, které jsou vázány na předchozí souhlas orgánu ochrany přírody. Pokud se ochranné pásmo národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní rezervace nebo přírodní památky nevyhlásí, je jím území do vzdálenosti 50 m od hranic zvláště chráněného území.

Organismus
Individuum, živý jedinec.

Orgány ochrany přírody
Jsou obecní úřady, pověřené obecní úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, krajské úřady, správy národních parků a chráněných krajinných oblastí, Česká inspekce životního prostředí, ministerstvo životního prostředí, újezdní úřady a ministerstvo obrany. Orgány ochrany přírody vykonávají státní správu na úseku ochrany přírody a krajiny.

Ostatní odpad
Odpad, který nevykazuje žádnou nebezpečnou vlastnost.

Oxid uhelnatý
Chemická značka CO; bezbarvý plyn bez zápachu, vznikající zejména při nedokonalém spalování uhlíkatých paliv; pro člověka jedovatý, způsobuje otravy, které v nejhorším případě mohou končit i smrtí, váže se na krevní barvivo hemoglobin a omezuje tak okysličení organismu.

Panonský
Přizpůsobený klimatickým podmínkám biogeograficky odpovídajícím Panonské podprovincii (teplé a suché podnebí).

Pedosféra
Půdní obal Země. Vzniká zvětráváním hornin v podloží, působením živých organismů a klimatu.

Pěnovce
Sladkovodní vápence, které vznikají ve vodních tocích. Pokud je takto vzniklý vápenec nezpevněný, nazývá se pěnovec.

Silikátové podloží
Podloží, které je tvořené horninami s obsahem křemičitanů a oxidu křemičitého.

Skládkování
Trvalé uložení odpadu na zabezpečenou skládku.

Skládkové vody
Vodný roztok, který vzniká v tělese skládky uvolněním vody z odpadů a proniknutím srážkových vod do skládky.

Skládkový plyn
Plyn se uvolňuje z tělesa skládky. Některé odpady, které se na skládce nacházejí, podléhají mikrobiálnímu rozkladu, jehož produktem jsou plyny. Složení plynů je různé a závisí na stáří skládky. Po uzavření skládky a její rekultivaci musí být plyny jímány a zpracovány. V tomto období je zastoupen ve větší míře metan a plyny je možné spalovat a produkovat teplo.

Skleníkové plyny
Plyny, způsobující skleníkový efekt, např. oxid uhličitý, metan, vodní pára a další.

Skleníkový efekt

Smluvní ochrana
Na základě písemné smlouvy uzavřené mezi vlastníkem dotčeného pozemku a příslušným orgánem ochrany přírody. Smluvně lze chránit stromy nebo území se soustředěnými přírodními hodnotami, kde jsou zastoupeny významné či jedinečné ekosystémy nebo stanoviště vzácných či ohrožených druhů živočichů a rostlin.

Smog
Znečištění atmosféry. Stav, kdy jsou v ovzduší ve větším množství přítomné látky škodlivé pro živé organismy. Název je složeninou anglických slov smoke (kouř) a fog (mlha).

Stepi
Jsou to travnaté formace mírného pásu. Klima se vyznačuje vysokými průměrnými teplotami a nízkými srážkovými úhrny (nedostatečné pro růst stromů). Stepní půdy bývají velmi úrodné.

Stolová hora
Izolovaná, vyvýšená plošina nebo hora, jejíž vrchol je tvořen vodorovnou nebo jen málo ukloněnou polohou odolné horniny.

Stratosféra
Vrstva atmosféry, nacházející se přibližně ve výšce od 11 do 50 kilometrů nad hladinou světového oceánu. Její součástí je také ozónová vrstva.

Suburbanizace
Rozšiřování zástavby v okolí měst do volné krajiny.

Sukcese
Zákonitý proces vývoje společenstev, nahrazování jednoho společenstva druhým až do konečného stadia - klimaxu. Jde např. o postupné zarůstání nekosené louky a nahrazení travního porostu lesním.

Sutě
Horninové úlomky, které vznikly mechanickým rozpadem hornin, sestupující po svahu (vlivem gravitace) - bývají ostrohranné, o velikosti několika centimetrů až více decimetrů.

Tektonické jevy
Děje, při kterých se povrch země deformuje a dochází ke konkrétnímu porušení určité geologické jednotky po jejím vzniku, např. zlomy, vrásami, gravitačním pohybem apod.

Trachyandezit
Výlevná jemnozrnná hornina, přechod mezi trachytem a andezitem.

Troposféra
Spodní vrstva atmosféry, sahá od povrchu přibližně do výšky 11 kilometrů (v tropech až 18 km). V troposféře probíhá počasí.

Trvalé travní porosty
Pestrá rostlinná společenstva složená z trav, bobovitých rostlin a bylin, utvářená stanovištními podmínkami nebo činností člověka. Dělí se na přirozené s původní druhovou skladbou, polopřirozené ovlivňované záměrnou činností člověka (spásání, odvodnění, hnojení) či umělé nově založené.

Trvale udržitelný rozvoj
Takový rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů.

Třetihory
Terciér, starší pojem označující geologické období od cca 65,5 do 2,5 milionu let před současností. Dnes geologové třetihory a čtvrtohory (nejmladší geologické období) považují za jedinou geologickou éru označovanou kenozoikum.

Údolní niva
Rovina podél vodního toku, která je tvořena usazeninami unášenými a usazenými tímto vodním tokem, přičemž při povodních bývá zpravidla částečně či zcela zaplavována.

Unikátní biocentrum
Má jedinečný charakter a jeho výskyt je v daném území plošně omezen v důsledku vazby na určitou zvláštnost prostředí (např. lokální zvláštnost podloží či specifické mikroklima).

Urbanizace
Rozšiřování měst.

Urbanizační proces
Proces, při němž dochází k růstu obcí, měst. Hromadění aktivit a funkcí vede k postupnému růstu celkové rozlohy zastavěných ploch.

Úrodný půlměsíc
Území, kde se před 9000 lety zrodilo zemědělství. Nachází se především podél řek Nil, Eufrat a Tigris. V širším pojetí zahrnuje i veškeré území mezi těmito řekami a ostrov Kypr.

ÚSES místní (lokální)
Nejnižší úroveň ÚSES s nejhustší sítí skladebných prvků. Smyslem je udržovat a rozvíjet nezbytný rozsah přirozených ekosystémů krajiny tak, aby nebyly narušeny jejich stabilizační a reprodukční možnosti.

ÚSES nadregionální
Nejvyšší úroveň ÚSES přesahující regionální a často i národní význam. Zahrnuje síť rozlehlých a mimořádně hodnotných ekosystémů. Odpovídá za zachování diverzity státu a středoevropského prostoru.

ÚSES regionální
Střední úroveň ÚSES s regionálním nebo vyšším významem. Zahrnuje rozmanitou síť ekosystémů příslušné oblasti a odpovídá za zachování biodiverzity této oblasti.

UV-záření
Ultrafialové záření. Elektromagnetické záření, které má vlnovou délku kratší než viditelné světlo. Pro člověka je neviditelné, některé součásti UV-záření jsou pro živé organismy velmi škodlivé. Způsobují rakovinu.

Vegetace
Rostlinný pokryv.

Vegetativní rozmnožování
Druh nepohlavního rozmnožování (zejména rostlin), při němž potomci vznikají oddělením části rostliny, např. dělením trsů, oddenků, šlahounů, cibulí, hlíz, včetně kořene či listu.

Ventaroly
Síť malých skalních puklin, které ústí jak na úpatí Borče, tak na jeho vrcholu, kde jsou uměle rozšířeny. V zimě nastává na úpatí kopce nasávání studeného vzduchu z venkovního prostředí, který pak prochází celou soustavou vnitřních puklin, zde se ohřívá od okolní horniny, a je teplejší vyfukován zpět do ovzduší na vrcholu kopce. V jámách na vrcholu kopce lze i uprostřed zimy pozorovat život různých drobných organizmů. Za zmínku stojí výskyt borečky vzácné (Targionia hypophylla).

Veřejná přístupnost krajiny
Veřejná přístupnost krajiny je v České republice tradiční právní institut, který zakládá každému právo na volný průchod přes veškeré pozemky, které nejsou z tohoto práva vyloučeny.

Vodní režim
Je vyjádřen časovým průběhem změn zásob vody v povodí, tj. ve vodních tocích, půdě a vegetačním pokryvu krajiny. Vyhodnocuje např. srážky, přítok a odtok, odpar, zadržení vody atd.

Volně žijící živočich
Jedinec živočišného druhu, jehož populace se udržují v přírodě samovolně, a to včetně jedince odchovaného v lidské péči vypuštěného v souladu s právními předpisy do přírody. Jedinec zdivočelé populace domestikovaného druhu se za volně žijícího živočicha nepovažuje.

Vrchoviště
Obvykle horská, vypouklá rašeliniště zastoupená šáchorovitými společenstvy, borovicemi, mechorosty s dominantním rašeliníkem na kyselém substrátu s nízkým obsahem živin. Obvykle je charakterizováno nepropustným podložím, jehož vlivem pochází prakticky veškerá voda v rašeliništi z atmosférických srážek.

Vulkanická činnost
Projevy sopečné činnosti, tj. vystupování magmatu na povrch pevnin nebo na mořské dno.

Využití odpadu
Činnost, která vede k využití materiálu, ze kterého je odpad vyroben nebo uvolnění energie jeho spálením. Typickým využitím je jeho recyklace při výrobě nového výrobku nebo jeho použití pro jiný účel. Při energetickém využití se uvolňující teplo využívá např. pro ohřev vody.

Zpětný odběr
Vztahuje se na vybraný typ odpadů (např. elektroodpad, akumulátory, zářivky, pneumatiky). Zajišťují jej kolektivní systémy zpětného odběru ve spolupráci s obecními úřady, prodejci a dalšími. Principem zpětného odběru je bezplatný příjem odpadu od občanů a jeho předání specializovanému zpracovateli. Odběr je financován převážně z tzv. recyklačních či ekologických poplatků, které jsou zahrnuty v ceně nového výrobku.