Výuka hrou (hry)Zpět na začátek knihy ...

Ochranou přírody a krajiny je péče o volně žijící živočichy, planě rostoucí rostliny a jejich společenstva, o nerosty, horniny, paleontologické nálezy a geologické celky, péče o ekologické systémy a krajinné celky i péče o vzhled a přístupnost krajiny.

Ochrana přírody a krajiny se zajišťuje zejména:

a) ochranou a vytvářením územního systému ekologické stability krajiny,

b) obecnou ochranou druhů planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů a zvláštní ochranou těch druhů, které jsou vzácné či ohrožené, pozitivním ovlivňováním jejich vývoje v přírodě a zabezpečováním předpokladů pro jejich zachování, popřípadě i za použití zvláštních pěstebních a odchovných zařízení,

c) ochranou vybraných nalezišť nerostů, paleontologických nálezů a geomorfologických a geologických jevů i zvláštní ochranou vybraných nerostů,

d) ochranou dřevin rostoucích mimo les,

e) vytvářením sítě zvláště chráněných území a péčí o ně,

f) účastí na tvorbě a schvalování lesních hospodářských plánů s cílem zajistit ekologicky vhodné lesní hospodaření,

g) spoluúčastí v procesu územního plánování a stavebního řízení s cílem prosazovat vytváření ekologicky vyvážené a esteticky hodnotné krajiny,

h) účastí na ochraně půdního fondu, zejména při pozemkových úpravách,

i) ovlivňováním vodního hospodaření v krajině s cílem udržovat přirozené podmínky pro život vodních a mokřadních ekosystémů při zachování přirozeného charakteru a přírodě blízkého vzhledu vodních toků a ploch a mokřadů,

j) obnovou a vytvářením nových přírodně hodnotných ekosystémů, například při rekultivacích a jiných velkých změnách ve struktuře a využívání krajiny,

k) ochranou krajiny pro ekologicky vhodné formy hospodářského využívání, turistiky a rekreace.

Ochranou přírody jsou pověřeny státní orgány ochrany přírody a určené organizace, např. AOPK ČR (Agentura ochrany přírody a krajiny). Dále se jí ale věnují také nevládní organizace a subjekty, jako např. ČSOP (Český svaz ochránců přírody), ČSO (Česká společnost ornitologická) a mnohé další. Jedním z významných projektů ČSOP je např. akce Místo pro přírodu, do které se finanční pomocí mohou zapojit všichni občané ČR.

Vyhledej-na-internetu Na stránkách www.mzp.cz se pokuste vyhledat právní předpisy na ochranu přírody (zákony, vyhlášky, nařízení).

Zajímavé informace o ochraně přírody ČR naleznete zde.